Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả

(25/11 08:25)

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước” vào sáng 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyến Xuân Phúc ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, bất cập cần khắc phục nhằm đẩy nhanh trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, trước khi nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Khu vực DNNN với tài sản hơn 3 triệu tỷ đồng, lượng vốn 1,5 triệu tỷ đồng. Đây là số lượng vốn và tài sản rất lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, bởi GDP của cả nền kinh tế mới đạt hơn 5 triệu tỷ đồng.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 11\21.11. Hoi nghi DNNN\a Thu tuong 1.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị

“Câu hỏi đặt ra là liệu DNNN có cần thiết đối với sự phát triển đất nước không? Tôi khẳng định: DNNN rất cần thiết trong sự phát triển đất nước, mà cả các nước trên thế giới cũng vậy từ Trung Quốc, Singapore…”, Thủ tướng khẳng định. Theo Thủ tướng, với vai trò điều tiết quản lý nền kinh tế thì cần phải cổ phần hoá tích cực, ngay cả những doanh nghiệp có hiệu quả để thu hút, huy động vốn xã hội nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chống tham nhũng. 

“Chính phủ đã quy định tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp nào 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp nào 75% trở lên, doanh nghiệp nào 51%, doanh nghiệp nào không cần giữ lại như Nhà nước nắm chi phối cảng, sân bay, điện lực, các ngân hàng lớn để điều tiết chính sách tiền tệ, quốc phòng, an ninh, viễn thông…”, Thủ tướng nói.

Đánh giá về quá trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN thời gian qua, Thủ tướng ghi nhận: Quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, giá trị thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn  giai đoạn 2016- 2018 gấp 2,5 lần thực hiện từ 2011- 2015. Cùng với đó, hiệu quả hoạt động của DNNN tiếp tục tăng lên, tổng tài sản tăng 3%, vốn chủ sở hữu tăng 4%, lợi nhuận trước thuế tăng 4%, nộp NSNN là 219.469 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016...Tính riêng 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu, lợi nhuận của các DNNN đều đạt trên 70% kế hoạch cả năm.

Quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, số lượng DNNN đã giảm từ 12.000 xuống còn 600 doanh nghiệp, góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu lớn cho nhà nước, đời sống cán bộ của DNNN tốt hơn, đồng thời, đã tạo được tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng: Hiệu quả đóng góp của DNNN còn thấp, nhất là đầu tư, yếu kém về khoa học công nghê, tình trạng nợ xấu, thua lỗ vẫn còn ở một số tập đoàn, vẫn còn tình trạng thất thoát lớn, tính công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm soát có nhiều vấn đề. 

“Chính phủ đã lập ra Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đây không phải là cơ quan trung gian, mà Ủy ban phải quản lý làm sao để doanh nghiệp phát triển, xứng tầm vai trò chủ đạo của nền kinh tế, chứ không phải càng ngày càng “teo tóp”, đi xuống”. Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác này, Thủ tướng nhấn mạnh: Việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa được nghiêm; vẫn còn tư tưởng e ngại, nhận thức chưa thông trong vấn đề đổi mới khi cổ phần hóa, thoái vốn; tâm lý sợ mất vị trí, vai trò sau cổ phần hoá, thoái vốn; tư tưởng yên vị đã và đang kìm hãm tiến độ đổi mới; lợi ích nhóm, tham nhũng trong cổ phần hóa, thoái vốn. Đặc biệt, công tác giám sát, thanh tra nội bộ vẫn còn nhiều tồn tại, để xảy ra thất thoát lớn. Một số doanh nghiệp không chịu công khai minh bạch, quản trị doanh nghiệp còn yếu kém, không chịu học hỏi, còn tình trạng "bình cũ rượu mới", "sân trước sân sau"… 

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 11\21.11. Hoi nghi DNNN\a Quang canh.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh: Quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, Chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo các bộ ngành tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách để khắc phục tình trạng này. Thủ tướng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty DNNN cần chấn chỉnh, đổi mới mọi mặt hoạt động, đặc biệt việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN phải tập trung hơn nữa cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết: Mục tiêu tới năm 2020, đổi mới DNNN, phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp, xử lý dứt điểm những công trình kém hiệu quả. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa do lý do khách quan, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết. Cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ngay các quy định liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, quy trình cổ phần hóa, thoái vốn, các quy định về quản lý tài chính, tiền lương, đăng ký, niêm yết; quyền và trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đại diện chủ sở hữu…

Đối với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/12/2018 phải hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm. Trường hợp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những danh mục đã được duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chuyển giao về SCIC để tổ chức thoái vốn theo quy định trước ngày 31/12/2018.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN, dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ. Định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính cùng Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn DNNN./.

H.Thọ

mof.gov.vn
Tin cùng chuyên mục
Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục yêu cầu các Bộ, cơ quan cần chống tình trạng cài cắm công vụ, thủ tục,‘gói ghém’ lợi ích cục bộ vào các văn bản, nhưng thời gian qua, nhiều văn bản và đề xuất chính sách vẫn gây những tranh cãi, thậm chí phản ứng từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Tối 19/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề: “Khát vọng chinh phục những đỉnh cao”.
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc (1979 - 2019), trong các ngày từ 14-17/3, tại Hà Giang, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tham gia đoàn công tác của Hội có các thành viên của Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2017-2022, đại diện Đảng ủy Bộ và các hội viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong thời gian tới cần có kiến nghị chính sách cần thiết, bảo đảm đủ điều kiện học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Không được để dần dần chất lượng đầu ra của học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn kém hơn ở vùng thuận lợi.
Sáng nay (15/3), đánh trống và phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019, Thủ tướng mong muốn báo chí chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. 
Sáng nay 13/3, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã họp khẩn và ra quyết định cấm toàn bộ máy bay Boeing 737 Max bay trong không phận Việt Nam.
Chiều 12/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.
 Chiều nay, 12/3, tại Hà Nội, ấn nút khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương và sự quyết tâm, sát sao trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp để tạo chuyển biến thực sự về phương thức, về lề lối làm việc theo xu hướng mới, tiên tiến nhằm gỡ bỏ mọi rào cản cả vô hình và hữu hình từ cán bộ có tâm lý ngại thay đổi, do sợ phải minh bạch, công khai công việc...
Hụi - đã luật hóa (12/03 19:26)
Thời gian gần đây, việc chơi hụi phát triển với quy mô lớn, có tính chất phức tạp, biến tướng thành hình thức huy động vốn, cho vay nặng lãi. Đáng chú ý là nạn giật hụi nở rộ khắp cả nước. 
Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kiên quyết xử lý những hành vi làm sai lệch bản chất của lễ hội;... là những nội dung quan trọng tại  Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019.
Việc triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ là bước cơ bản cho quá trình chuyển đổi số của Chính phủ. Đây cũng là bước để chúng ta hình thành một nền điều hành Chính phủ không giấy tờ, giúp nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí cho xã hội.
Lễ đón mừng dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 thuộc Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) đã được tổ  chức tại thành phố Vũng Tàu chiều 8/3.
Tại phiên họp này, các thành viên Tiểu ban nghe, cho ý kiến, thông qua các nội dung quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị, gồm chủ đề, kết cấu, đề cương sơ bộ và một số trọng tâm của Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm.
Sáng 1/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 của năm “bứt phá” 2019.
Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận về khả năng nâng cấp, xác lập khuôn khổ quan hệ thương mại – đầu tư, phù hợp với sự phát triển của quan hệ kinh tế - thương mại và tính chất của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.
Sau cuộc gặp ngắn khoảng 20 phút vào lúc 18h30, tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole, một địa danh nổi tiếng giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng dùng bữa tối chung đầu tiên.
Chiều 25/2, ngay sau Lễ đón chính thức, tại Chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Sáng 24/2, kiểm tra Trung tâm báo chí và công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện quốc tế nổi bật được toàn thế giới quan tâm.
Trước diễn biến phức tạp của Dịch tả lợn châu Phi, ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch này. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.
Các công ty du lịch Việt Nam cần có tính tự hào, tự tôn dân tộc trong kinh doanh du lịch chứ không phải kinh doanh bằng bất cứ giá nào. Phải làm sâu sắc hơn hình ảnh quê hương, đất nước trước du khách, không thể hời hợt và bán rẻ giá trị văn hóa du lịch Việt Nam với thế giới.