Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả

(25/11 08:25)

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước” vào sáng 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyến Xuân Phúc ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, bất cập cần khắc phục nhằm đẩy nhanh trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, trước khi nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Khu vực DNNN với tài sản hơn 3 triệu tỷ đồng, lượng vốn 1,5 triệu tỷ đồng. Đây là số lượng vốn và tài sản rất lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, bởi GDP của cả nền kinh tế mới đạt hơn 5 triệu tỷ đồng.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 11\21.11. Hoi nghi DNNN\a Thu tuong 1.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị

“Câu hỏi đặt ra là liệu DNNN có cần thiết đối với sự phát triển đất nước không? Tôi khẳng định: DNNN rất cần thiết trong sự phát triển đất nước, mà cả các nước trên thế giới cũng vậy từ Trung Quốc, Singapore…”, Thủ tướng khẳng định. Theo Thủ tướng, với vai trò điều tiết quản lý nền kinh tế thì cần phải cổ phần hoá tích cực, ngay cả những doanh nghiệp có hiệu quả để thu hút, huy động vốn xã hội nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chống tham nhũng. 

“Chính phủ đã quy định tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp nào 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp nào 75% trở lên, doanh nghiệp nào 51%, doanh nghiệp nào không cần giữ lại như Nhà nước nắm chi phối cảng, sân bay, điện lực, các ngân hàng lớn để điều tiết chính sách tiền tệ, quốc phòng, an ninh, viễn thông…”, Thủ tướng nói.

Đánh giá về quá trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN thời gian qua, Thủ tướng ghi nhận: Quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, giá trị thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn  giai đoạn 2016- 2018 gấp 2,5 lần thực hiện từ 2011- 2015. Cùng với đó, hiệu quả hoạt động của DNNN tiếp tục tăng lên, tổng tài sản tăng 3%, vốn chủ sở hữu tăng 4%, lợi nhuận trước thuế tăng 4%, nộp NSNN là 219.469 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016...Tính riêng 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu, lợi nhuận của các DNNN đều đạt trên 70% kế hoạch cả năm.

Quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, số lượng DNNN đã giảm từ 12.000 xuống còn 600 doanh nghiệp, góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu lớn cho nhà nước, đời sống cán bộ của DNNN tốt hơn, đồng thời, đã tạo được tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng: Hiệu quả đóng góp của DNNN còn thấp, nhất là đầu tư, yếu kém về khoa học công nghê, tình trạng nợ xấu, thua lỗ vẫn còn ở một số tập đoàn, vẫn còn tình trạng thất thoát lớn, tính công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm soát có nhiều vấn đề. 

“Chính phủ đã lập ra Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đây không phải là cơ quan trung gian, mà Ủy ban phải quản lý làm sao để doanh nghiệp phát triển, xứng tầm vai trò chủ đạo của nền kinh tế, chứ không phải càng ngày càng “teo tóp”, đi xuống”. Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác này, Thủ tướng nhấn mạnh: Việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa được nghiêm; vẫn còn tư tưởng e ngại, nhận thức chưa thông trong vấn đề đổi mới khi cổ phần hóa, thoái vốn; tâm lý sợ mất vị trí, vai trò sau cổ phần hoá, thoái vốn; tư tưởng yên vị đã và đang kìm hãm tiến độ đổi mới; lợi ích nhóm, tham nhũng trong cổ phần hóa, thoái vốn. Đặc biệt, công tác giám sát, thanh tra nội bộ vẫn còn nhiều tồn tại, để xảy ra thất thoát lớn. Một số doanh nghiệp không chịu công khai minh bạch, quản trị doanh nghiệp còn yếu kém, không chịu học hỏi, còn tình trạng "bình cũ rượu mới", "sân trước sân sau"… 

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 11\21.11. Hoi nghi DNNN\a Quang canh.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh: Quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, Chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo các bộ ngành tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách để khắc phục tình trạng này. Thủ tướng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty DNNN cần chấn chỉnh, đổi mới mọi mặt hoạt động, đặc biệt việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN phải tập trung hơn nữa cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết: Mục tiêu tới năm 2020, đổi mới DNNN, phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp, xử lý dứt điểm những công trình kém hiệu quả. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa do lý do khách quan, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết. Cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ngay các quy định liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, quy trình cổ phần hóa, thoái vốn, các quy định về quản lý tài chính, tiền lương, đăng ký, niêm yết; quyền và trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đại diện chủ sở hữu…

Đối với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/12/2018 phải hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm. Trường hợp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những danh mục đã được duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chuyển giao về SCIC để tổ chức thoái vốn theo quy định trước ngày 31/12/2018.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN, dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ. Định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính cùng Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn DNNN./.

H.Thọ

mof.gov.vn
Tin cùng chuyên mục
Nợ công vào cuối năm 2018 là 58,4%, rời xa mức trần 65% so với cuối năm 2015 nhưng Chính phủ chưa vay nợ thêm để đầu tư phát triển vì áp lực trả nợ vẫn còn rất lớn.
Khoảng 17h40 chiều 21/5, giờ địa phương (21h40 tối, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, bắt đầu các hoạt động tại thủ đô Moscow trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Ngày 20/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.  
Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Ngày 15/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.
Từ sự tôn kính và niềm tin của Phật tử đối với Đức Phật, với sự khát khao một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, muôn triệu trái tim những người con của Phật và những người dân yêu chuộng hòa bình khắp năm châu cùng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác, yêu thương, phát huy những giá trị của đạo Phật trong cuộc sống hôm nay.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9 -13/5. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch sáng 11/5. Sau lễ đón, Lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm.
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn.
Chiều 4/5, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019 đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng để cung cấp cho báo chí nhiều thông tin về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện.
Sáng 3/5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay (3/5), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.
UBND TP.HCM vừa có thông báo về Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Nhiều tuyến phố treo cờ Tổ quốc để chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) khiến phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì cùng bộ ngành rà soát lại để sửa Nghị định 46/NĐ-CP theo hướng tăng cao mức phạt như: Tịch thu phương tiện, xử lý nghiêm chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông, buộc người vi phạm phải lao động công ích. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
TP. Đà Nẵng mong muốn các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đầu tư tích cực vào các lĩnh vực trọng điểm Thành phố đang kêu gọi ưu tiên đầu tư.
Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20h10', ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
Những trụ nước sạch được lắp đặt tại Hà Nội đã giúp nhiều người dân, du khách giải khát giữa trưa hè nóng bức. Tuy nhiên, vẫn còn những hình ảnh 'chưa đẹp' khi sử dụng trụ nước này.
Ngày 20/4, tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam.