Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả

(25/11 08:25)

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước” vào sáng 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyến Xuân Phúc ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, bất cập cần khắc phục nhằm đẩy nhanh trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, trước khi nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Khu vực DNNN với tài sản hơn 3 triệu tỷ đồng, lượng vốn 1,5 triệu tỷ đồng. Đây là số lượng vốn và tài sản rất lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, bởi GDP của cả nền kinh tế mới đạt hơn 5 triệu tỷ đồng.

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 11\21.11. Hoi nghi DNNN\a Thu tuong 1.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị

“Câu hỏi đặt ra là liệu DNNN có cần thiết đối với sự phát triển đất nước không? Tôi khẳng định: DNNN rất cần thiết trong sự phát triển đất nước, mà cả các nước trên thế giới cũng vậy từ Trung Quốc, Singapore…”, Thủ tướng khẳng định. Theo Thủ tướng, với vai trò điều tiết quản lý nền kinh tế thì cần phải cổ phần hoá tích cực, ngay cả những doanh nghiệp có hiệu quả để thu hút, huy động vốn xã hội nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chống tham nhũng. 

“Chính phủ đã quy định tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp nào 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp nào 75% trở lên, doanh nghiệp nào 51%, doanh nghiệp nào không cần giữ lại như Nhà nước nắm chi phối cảng, sân bay, điện lực, các ngân hàng lớn để điều tiết chính sách tiền tệ, quốc phòng, an ninh, viễn thông…”, Thủ tướng nói.

Đánh giá về quá trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN thời gian qua, Thủ tướng ghi nhận: Quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, giá trị thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn  giai đoạn 2016- 2018 gấp 2,5 lần thực hiện từ 2011- 2015. Cùng với đó, hiệu quả hoạt động của DNNN tiếp tục tăng lên, tổng tài sản tăng 3%, vốn chủ sở hữu tăng 4%, lợi nhuận trước thuế tăng 4%, nộp NSNN là 219.469 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016...Tính riêng 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu, lợi nhuận của các DNNN đều đạt trên 70% kế hoạch cả năm.

Quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, số lượng DNNN đã giảm từ 12.000 xuống còn 600 doanh nghiệp, góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu lớn cho nhà nước, đời sống cán bộ của DNNN tốt hơn, đồng thời, đã tạo được tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng: Hiệu quả đóng góp của DNNN còn thấp, nhất là đầu tư, yếu kém về khoa học công nghê, tình trạng nợ xấu, thua lỗ vẫn còn ở một số tập đoàn, vẫn còn tình trạng thất thoát lớn, tính công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm soát có nhiều vấn đề. 

“Chính phủ đã lập ra Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đây không phải là cơ quan trung gian, mà Ủy ban phải quản lý làm sao để doanh nghiệp phát triển, xứng tầm vai trò chủ đạo của nền kinh tế, chứ không phải càng ngày càng “teo tóp”, đi xuống”. Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác này, Thủ tướng nhấn mạnh: Việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa được nghiêm; vẫn còn tư tưởng e ngại, nhận thức chưa thông trong vấn đề đổi mới khi cổ phần hóa, thoái vốn; tâm lý sợ mất vị trí, vai trò sau cổ phần hoá, thoái vốn; tư tưởng yên vị đã và đang kìm hãm tiến độ đổi mới; lợi ích nhóm, tham nhũng trong cổ phần hóa, thoái vốn. Đặc biệt, công tác giám sát, thanh tra nội bộ vẫn còn nhiều tồn tại, để xảy ra thất thoát lớn. Một số doanh nghiệp không chịu công khai minh bạch, quản trị doanh nghiệp còn yếu kém, không chịu học hỏi, còn tình trạng "bình cũ rượu mới", "sân trước sân sau"… 

P:\Nam 2018\2. TIN BÀI\1. PHÒNG BÁO CHÍ\Nguyen Huu Tho\Thang 11\21.11. Hoi nghi DNNN\a Quang canh.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh: Quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN, Chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo các bộ ngành tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách để khắc phục tình trạng này. Thủ tướng cũng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty DNNN cần chấn chỉnh, đổi mới mọi mặt hoạt động, đặc biệt việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN phải tập trung hơn nữa cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết: Mục tiêu tới năm 2020, đổi mới DNNN, phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp, xử lý dứt điểm những công trình kém hiệu quả. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa do lý do khách quan, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết. Cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ngay các quy định liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, quy trình cổ phần hóa, thoái vốn, các quy định về quản lý tài chính, tiền lương, đăng ký, niêm yết; quyền và trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đại diện chủ sở hữu…

Đối với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/12/2018 phải hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định, trong đó nêu rõ tiến độ, cơ quan tổ chức thực hiện, người chịu trách nhiệm. Trường hợp không triển khai thoái vốn đúng tiến độ đối với những danh mục đã được duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có trách nhiệm chuyển giao về SCIC để tổ chức thoái vốn theo quy định trước ngày 31/12/2018.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiên quyết xử lý dứt điểm các DNNN, dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ. Định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính cùng Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới DNNN, cổ phần hóa, thoái vốn DNNN./.

H.Thọ

mof.gov.vn
Tin cùng chuyên mục
Tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng; thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/7/2019.
Chiều 13/7, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để bàn về các giải pháp thúc đẩy thương mại, nhất là với các đối tác lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản… trong bối cảnh tình hình kinh tế, thương mại khu vực và quốc tế đang có nhiều thay đổi, biến động khó lường.
Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Malaysia M. Zamruni Khalid đến chào từ biệt, Thủ tướng đề nghị, trên tinh thần quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, các cơ quan chức năng của Malaysia sẽ tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho những trường hợp người Việt trong các hoạt động kinh doanh, cư trú tại Malaysia.
  Sáng ngày 8/7, tại Hà Nội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” làm việc với Chính phủ. 
Chiều 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc hội đàm trong không khí cởi mở và thắm tình hữu nghị. 
Trong chiến lược tiếp cận thị trường với châu Âu, chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng mới chỉ là sự khởi đầu. Bởi thị trường châu Âu đòi hỏi cao về chất lượng, các hàng rào kỹ thuật khắt khe, cũng như việc thực thi các điều kiện về tiêu chuẩn, về pháp luật rất cao…
Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực.    
Sáng nay, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) sẽ chính thức được khai trương đưa vào hoạt động.
Sáng 23/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường sang Thái Lan dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34.
Quy hoạch vùng ĐBSCL mới dự kiến sẽ trình Chính phủ vào quý IV/2020. Quy hoạch này sẽ tạo ra một khung chiến lược toàn diện cho vùng ĐBSCL, làm cơ sở để triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất.
Như tin đã đưa, chiều 17/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, chủ trì họp giữa Ban Chỉ đạo và nhóm 6 ngân hàng tài trợ cho Việt Nam.
Sáng nay, 12/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava, ông Vojtech Filip. Tại đây, ông Vojtech Filip đã thông báo về một số dự án hợp tác thời gian tới với Việt Nam.
Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava Vojtech Filip.
Ngày 7/6, Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu 192/193.
Sáng nay, 5/6, tại trụ sở Chính phủ, cùng Thủ tướng Italy Giuseppe Conte gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên sẽ tập trung phấn đấu nâng kim ngạch thương mại trước mắt là 6 tỷ USD trong năm 2020 và tiến tới 10 tỷ USD trong tương lai gần.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 31/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 khi năm 2019 đã đi hết gần nửa chặng đường nhằm mục tiêu bứt phá.
Sáng 27/5 (giờ địa phương), tại tòa nhà Palace Hereditary Prince, Thủ đô Stockholm, Vương quốc Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven.
Nợ công vào cuối năm 2018 là 58,4%, rời xa mức trần 65% so với cuối năm 2015 nhưng Chính phủ chưa vay nợ thêm để đầu tư phát triển vì áp lực trả nợ vẫn còn rất lớn.
Khoảng 17h40 chiều 21/5, giờ địa phương (21h40 tối, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, bắt đầu các hoạt động tại thủ đô Moscow trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.